Tijela državne uprave  
   
Tehnička ekspertiza u novim i nadolazećim tehnologijama

Dinamika dolaska i primjene novih mrežnih tehnologija ne ostavlja dovoljno vremena za kvalitetnu evaluaciju njihove primjene na tržištu i prilagodbu postojećeg regulatornog okvira. Ekspertizom u novim tehnologijama, tijelima državne uprave nudimo savjetodavne usluge pri planiranju uvođenja novih tehnologija i usuglašavanju regulatornog okvira.

Unaprjeđenje lokalne telekomunikacijske infrastrukture

U interesu lokalne zajednice je posjedovati razvijenu lokalnu telekomunikacijsku infrastrukturu, koja će učinkovito povezati tijela lokalne samouprave i omogućiti davateljima usluga pristup do krajnjih korisnika telekomunikacijskih usluga, uključujući i građane. Svojim savjetodavnim uslugama, tijelima lokalne samouprave nudimo pomoć pri planiranju unaprjeđenja lokalne telekomunikacijske infrastrukture.

Poslovno modeliranje na liberaliziranom tržištu

U procesima liberalizacije tržišta i primjene EU regulative, primjenom metoda poslovnog modeliranja, omogućava se analiza postojećeg i predviđanje budućeg stanja telekomunikacijskog tržišta. Lator nudi usluge izrade i analize poslovnih modela, čime tijela državne uprave dobijaju kvalitetnu i neovisnu evaluaciju trenutnog stanja, te budućih potreba i potencijala tržišta.

 

  Regulatori tržišta elektroničkih komunikacija

Srednje i velike tvrtke


Mrežni operatori i davatelji usluga

Telekomunikacijske tvrtke

Konzultantske kuće

Tijela državne uprave
 
         
      Hrvatski | English © Lator d.o.o. | Sva prava pridržana